乀 phật (1n)

1 : Ta gọi là cái mác, là một nét mác của chữ.