丸 hoàn (3n)

1 : Viên, phàm vật gì nhỏ mà tròn đều gọi là hoàn. Như đạn hoàn 彈丸 viên đạn.
2 : Thẳng thắn. Như tùng bách hoàn toàn 松柏丸全 cây tùng cây bách thẳng thắn.