丟 đâu (6n)

1 : Mất hẳn, cái gì đi không lại nữa gọi là đâu.