丙 bính (5n)

1 : Một can trong mười can. Nhà tu luyện xưa cho can bính thuộc hành hỏa, nên có nghĩa là lửa. Như phó bính 付丙 cho lửa vào đốt.